หน่วยที่ เรื่อง
1 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
2 ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม
3 การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
4 การจัดการข้อความและภาพ
5 การสร้างและปรับแต่งตาราง
6 การสร้างการเชื่อมโยง
7 การใช้มัลติมีเดีย
8 การอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์
   
หน่วยที่ ใบงาน/กิจกรรม แบบทดสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์  
2 ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม  
3 การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์  
4 การจัดการข้อความและภาพ  
5 การสร้างและปรับแต่งตาราง  
6 การสร้างการเชื่อมโยง  
7 การใช้มัลติมีเดีย  
8 การอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์