การสร้างการเชื่อมโยง(Link)
 

การเชื่อมโยงเว็บเพจหรือไฟล์ในเว็บไซต์เดียวกัน

       1.คลิกเลือกข้อความหรือภาพที่ต้องการสร้างสร้างการเชื่อมโยง

     

       2. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ (2) เลือกไฟล์ปลายทาง(3,4) คลิก OK(5)

     

     

       3.คลิกเลือกเฟรมเป้าหมาย (Target) (6) คือส่วนที่กำหนดว่าจะให้เว็บเพจหรือไฟล์ ปลายทาง แสดงในวินโดว์หรือเฟรมใด

     

       4.ให้ใส่ค่า 0 (7) ในกรณีที่ใช้ภาพเป็นจุดเชื่อมโยง แต่ถ้าเป็นข้อความให้ข้ามไปเลย

       Target
        _ blank   ให้แสดงเว็บเพจปลายทางในวินโดว์ใหม่
        _ parent  ให้แสดงเว็บเพจในเฟรมที่เป็นเฟรมปัจจุบัน
        _ self       ให้แสดงเว็บเพจในเฟรมเดิมของจุดเชื่อมโยง
        _ top       ให้แสดงเว็บเพจในวินโดว์เดิม โดยยกเลิกเฟรมที่ครอบอยู่ทั้งหมด
        _ ชื่ออื่นๆ เราสามารถพิมพ์กำหนดให้แสดงเว็บเพจตามที่เราต้องการ 

       สำหรับการสร้างจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ภายนอก เราเพียงพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นั้นๆใน ช่องLink แล้วกำหนดค่าต่างๆตามต้องการ

การสร้างจุดเชื่อมโยงแบบ Image Map

       Image Map คือการนำภาพมาแบ่งออกเป็นบริเวณย่อยๆเพื่อใช้กำหนดเป็นจุด เชื่อมโยงปลายทางที่แตกต่างกันได้ ทำให้ภาพๆหนึ่งมีได้หลายจุดเชื่อมโยง โดยพื้นที่ แต่ละบริเวณเรียกว่า Hotspot ซึ่งเราสามารถกำหนดได้หลายแบบ ทั้งสี่เหลี่ยม วงกลม และรูปหลายเหลี่ยมตามต้องการ

      

       1.เลือกภาพที่ต้องการสร้างจุเชื่อมโยง
       2.คลิกลูกศรสีดำเพื่อเลือก Hotspot สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม ตามต้องการ เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยง
       3.กำหนดค่าต่างๆตามต้องการ

 

  กลับหน้าบทเรียน