การจัดการข้อความและภาพ
 

การใส่ข้อความบนหน้าเว็บ

       เราสามารถใส่ข้อความโดยการพิมพ์ข้อความ และการจัดวาง ข้อความในบรรทัดที่ต้องการได้ ดังนี้

พิมพ์ข้อความ
        เราพิมพข้อความบนหน้าเว็บ โดยการคลิกเมาส์ลงบนหน้าเว็บให้เกิดไอคอน | จากนั้นพิมพ์ ข้อความที่เราต้องการลงไปดังรูป

         

การขึ้นย่อหน้าใหม่
       สำหรับการขึ้นย่อหน้าใหม่ในโปรแกรมDreamweaver มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน
       - วิธีที่ 1 กดปุ่ม Enter โปรแกรมจะแทรกบรรทัดก่อนและหลัง ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเหมาะสำหรับข้อความที่จะ เป็นหัวข้อหลักอย่างชัดเจน
       - วิธีที่ 2 กดปุ่ม Shift + Enter เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่โดยไม่มี การเว้นว่างบรรทัดเหมาะกับข้อความที่เป็นเนื้อหาเดียวกัน

    

    

การเว้นวรรคระหว่างข้อความ

       การเคาะปุ่มSpacebar บนคีย์บอร์ดจะเว้นได้เพียงวรรคเดียว ซึ่งถ้าเราต้องการเว้นวรรคให้มากขึ้นให้กดปุ่มCtrl+Shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Spacebar ไปเรื่อยๆ จนได้ระยะห่างตามที่ต้องการ หรือ จะกดปุ่ม ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Text ก็ได้

     

การตกแต่งข้อความ

กำหนดรูปแบบข้อความ
        เราสามารถกำหนดรูปแบบ และขนาดตัวอักษร โดยเลือก ข้อความที่ต้องการปรับแต่งและแก้ไขค่าต่างๆได้ที่หน้าต่าง Properties หรือปรับแต่งข้อความในกลุ่มเครื่องมือ Text ที่อยู่ใต้เมนู คำสั่ง

         

การสร้างเส้นคั่นระหว่างบรรทัด

       เราสามารถสร้างเส้นคั่นโดยกดปุ่ม ที่อยู่ในเครื่องมือ HTML หรือเลือกเมนู Insert>HTML>Horizontal Rule โดยคลิกที่ หลังบรรทัดที่ต้องการแทรกเส้นคั่น

        

 

  กลับหน้าบทเรียน