ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
 

อินเตอร์เน็ต (Internet)
              
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกซึ่งรวมเอาเครือข่ายย่อยเป็นจำนวน มากต่อเชื่อมภายใต้ มาตรฐาน เดียวกันจนเป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำให้ ทั่วโลก เชื่อมโยงกัน ป็นเครือข่ายเดียวกันได้ในแพลต ฟอร์มของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)

ลักษณะของเวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web)
               เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web – www)  หรือเรียกย่อ ๆว่าเว็บ (web)  เป็นอินเตอร์เน็ตชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของ กราฟิก และมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วย ข้อความ (Text)  ภาพ (Graphic)  เสีย (Sound) และ ภาพเคลื่อนไหว (Movie) เป็นต้นผู้ใช้ ทั่วไปสามารถ เข้าไปในเว็บได้ง่าย และจะได้รับข้อมูลครบถ้วนปัจจุบัน ถ้าพูดถึง อินเตอร์เน็ต คนทั่วไปจะเข้าใจว่าหมายถึงเว็บ ทั้งที่จริงแล้วเว็บ เป็นส่วนหนึ่งของ อินเตอร์เน็ตเท่า นั้น

เว็บไซต์ (Website)  และเว็บเพจ (Webpage)
                เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage)  หมายถึงเอกสารหนึ่งหน้า การใช้เว็บก็คือการเปิดอ่าน หรือเปิดใช้เว็บแต่ละหน้านั่นเอง  เว็บเพจอาจสร้างขึ้นด้วยภาษา คอมพิวเตอร์  เช่น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ 
                เมื่อนำเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน และระบุอยู่ใน อินเตอร์เน็ต  หรือ ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locator – URL)  ให้กับเว็บเพจกลุ่มนั้นจะเรียกว่า  เว็บไซต์ (Web Site)
                เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจะพบกับหน้าแรกของเว็บไซต์   ซึ่งเรียกว่าโฮมเพจ (Homepage)   ซึ่งเป็นหน้าที่ สำคัญที่สุด และเป็นหน้าที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ และเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) 
               เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)  คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับ เปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่อง ลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปิด เข้าสู่อินเตอร์เน็ต  เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับ ความนิยมปัจจุบันมีหลาย โปรแกรม  เช่น  Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, และ Opera


ภาษา  HTML
             ภาษา  HTML  ย่อมาจากคำว่า  Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้สำหรับ สร้างเว็บเพจ  โดยจะได้รับการแปลหรือ การแสดงผลโดยเว็บ เบราเซอร์ซึ่งสามารถ แสดงได้ทั้งข้อความ  ภาพ  และเสียง และภาพเคลื่อนไหว การสร้างเวบเพจด้วยภาษาHTML ใช้โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไป เช่น Wordpad Notepad และ MS-word เป็นต้น โดยปกติจะนิยมใช้โปรแกรม Notepad ซึ่งมาพร้อม กับปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้ใช้งาน และแก้ไขงานสะดวก
             รูปแบบโครงสร้างภาษา HTML ประกอบด้วย ส่วนเริ่มต้นของคำสั่ง เรียก Tag เปิด และส่วนจบของคำสั่ง เรียก Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย Slash  ( / )   ดังตัวอย่าง

     

     

             ภาษา HTML จึงมีโครงสร้างที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สร้างเวบเพจ และใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมการสร้างเว็บเพจอื่นๆ เพื่อทำให้เว็บเพจสวยงามและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

โดเมนเนม  (Domain Name)
                โดเมนเนม (Domain Name) หรือที่เข้าใจกัน ทั่วไป  คือ  ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง การจดทะเบียนโดเมนเนม จึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลก อินเตอร์เน็ต โดเมนเนมที่ขอจดทะเบียนจะต้อง ไม่ซ้ำกับคนอื่น  และควรตั้งให้เกี่ยวข้อง กับเนื้อหา ภายในเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ตลอดจนใช้คำง่ายๆ ให้จำได้  เช่น  google.com gootoon.net  และ hotmail.com เป็นต้น

  กลับหน้าบทเรียน