เกี่ยวกับผู้จัดทำ
     
  ชื่อ ทูน   ภาษีธรรม
  สถานที่ทำงาน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร
  การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา วิชาโทบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   สงขลา  ปี 2533
    ปริญญาตรี  วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์(การสอนมัธยม) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี 2545
    ปริญญาโท  วิชาเอกประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2539
  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
  E-mail toon_p@hotmail.com