คำแนะนำการใช้บทเรียน
  1.บทเรียนนี้เป็นพื้นฐานความรู้เพื่อให้ผู้เรียนใช้สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความสนใจสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมDreamweaver
2.ผู้เรียนต้องศึกษาความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักโดยศึกษาความรู้จาก
กิจกรรมและใบงาน ตามขั้นตอน และทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับ
ความรู้ของตนเอง
3.ความสำเร็จของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
4.ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง